การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

November 18, 2022

Share

ณ ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารอยู่เสมอโดยเฉพาะมาตรการให้คนขับยานพาหนะมีใบขับขี่สาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าท่านจะสามารถขับขี่อย่างราบรื่นไร้ซึ่งปัญหา โบลต์ จึงขอแชร์วิธีการขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทยในบทความนี้

อ้างอิงจากกรรมการขนส่งทางบกเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติตามด้านล่างนี้ในการขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ 

 • ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีสัญชาติไทย
 • รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร
 • ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อนี้) 

หากคนขับมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้างบนทั้งหมด คนขับสามารถขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะได้ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด (ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ กดที่นี่)

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนขอคำร้องและสมัครเช้ารับการอบรมขอใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

 • การอบรมออนไลน์ (แนะนำ)
  • ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก: https://www.dlt-elearning.com/registerTH
  • ลงทะเบียนเข้าคอร์สอบรมออนไลน์เพื่อรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ (ขั้นตอนนี้จำกัดเวลาเพียง 90 วันหลังจากลงทะเบียน)
  • เลือกประเภทของยานพาหนะสำหรับการขอใบขับขี่สาธารณะ
  • เข้าอบรมออนไลน์ทั้งหมด 17 คอร์ส ประกอบไปด้วย
   • การฝึกอบรมภาคบังคับ
   • การฝึกอบรบเกี่ยวกับสภานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทาง
   • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ
   • การฝึกอบรมการให้บริการ
  • เข้าอบรมคอร์สทั้งหมดสำหรับขั้นตอนถัดไป
  • เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้งหมด ท่านจะได้รับคิวอาร์โค้ดในการรับรองการฝึกอบรม (มีอายุ 180 วันหลังจากการฝึกอบรมครบ)
  • เดินทางไปศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกตามวันที่นัดหมาย
  • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
   • ทดสอบสายตาทางลึก
   • ทดสอบสายตาทางกว้าง
   • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
  • เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
   • ท่านจะต้องผ่านทั้งหมด 90% สำหรับภาคทฤษฎี
  • เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ
 • การอบรมออฟไลน์ (อบรมที่ศูนย์กรมการขนส่งทางบก)
  • นัดหมายสำหรับวันเวลาที่อบรมรวมถึงสภานที่อบรมผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/login
  • ท่านจะได้รับคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้ยืนยันสำหรับวัน เวลาและสถานที่ฝึกอบรม
  • ดินทางไปศูนย์ของกรมการขนส่งทางบกตามวันที่นัดหมาย
  • เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
   • ทดสอบสายตาทางลึก
   • ทดสอบสายตาทางกว้าง
   • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
  • เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
   • ท่านจะต้องผ่านทั้งหมด 90%สำหรับภาคทฤษฎี
  • เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบประวัติอาชญากร

 • หลังจากได้รับการยืนยันในการฝึกอบรมจากกรมการขนส่งทางบก ท่านจะได้รับเอกสารคำขอร้องเพื่อไปตรวจสอบประวัติอาชญากรที่สถานีตำรวจ
 • ลงทะเบียนสำหรับขั้นตอนการตรวจประวัติอาชญากรที่เว็บไซต์ https://www.crd-check.com/bg/landing
 • เอกสารที่จำเป็น
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • รูปถ่ายของตนเองที่ถือใบขับขี่ตัวจริง
 • การตรวจประวัติอาชญากรใช้เวลาประมาณ 7 – 15 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 110 บาทต่อเอกสารรับรอง 1 ฉบับ
 • ท่านสามารถรับเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรเมื่อเสร็จแล้วที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่) ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

ขั้นตอนที่ 4: จ่ายเงินและรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

 • นำเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรที่ตรวจเสร็จแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
 • ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะภายในเวลา 15.30 น. (ค่าธรรมเนียมสามารถดูได้จากเว็บไซต์) http://www.dlt.go.th/site/skp1/m-news/720/view.php?_did=10840)
  • 150 บาท สำหรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
  • 150 บาท สำหรับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
  • 300 บาท สำรับรถยนต์สาธารณะ
  • 20 บาท สำหรับบัตรประจำตัวผู้ขับรถยนต์สาธารณะแบบพลาสติก
  • 25 บาท สำหรับบัตรประจำตัวผู้ขับรถยนต์สาธารณะ หรือ บัตรเหลือง (ตัวอย่าง กดที่นี่)
 • ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • รับใบขับขี่

ขั้นตอนที่ 5: อัพโหลดใบขับขี่รถยนต์สาธารณะของท่านในแอพพลิเคชั่นโบลต์

ท่านสามารถอัพโหลดใบขับขี่สาธารณะของท่านผ่านโปรไฟล์ของท่านในโบลต์ ซึ่งยานพาหนะที่ท่านใช้รับส่งผู้โดยสารจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับประเภทรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตในใบขับขี่สาธารณะ เช่น หากท่านต้องการขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นโบลต์ ท่านจะต้องอัพโหลตใบขับขี่ส่วนตัวหรือใบขับขี่สาธารณะสำหรับรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้หากรถที่ท่านใช้เป็นรถยนต์สาธารณะหรือแท็กซี่ โปรดใช้ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะในการอัพโหลด

ตัวอย่างของใบขับขี่แต่ละประเภทสามารถตรวจสอบได้ด่านล่าง

ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือแท็กซี่

ใบขับขี่รถยนต์แบบตลอดชีพ

Share

Recent posts

คุณคือตัวแทนของเรา

September 23, 2022

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

August 09, 2022

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

July 13, 2022