การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

November 18, 2022

ณ ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารอยู่เสมอโดยเฉพาะมาตรการให้คนขับยานพาหนะมีใบขับขี่สาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าท่านจะสามารถขับขี่อย่างราบรื่นไร้ซึ่งปัญหา โบลต์ จึงขอแชร์วิธีการขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทยในบทความนี้ อ้างอิงจากกรรมการขนส่งทางบกเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติตามด้านล่างนี้ในการขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ  ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ […]


คุณคือตัวแทนของเรา

September 23, 2022

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

August 09, 2022

ขับ Bolt ในประเทศไทยได้เท่าไหร่?

July 13, 2022