Použitie systému eKasa pri jazdách cez digitálne platformy

January 02, 2020

Zdieľať
bolt driver

V posledných mesiacoch sa od Vás začali množiť dotazy ohľadom toho, či pre Vás pri jazdách cez digitálne platformy vzniká povinnosť evidovať tržby do systému finančnej správy (eKasa) i napriek tomu, že neprijímate hotovosť. Názory väčšiny finančných poradcov a účtovníkov partnerských vodičov sa nezhodovali a rôznorodé odpovede prichádzali dokonca i priamo z podpory finančnej správy.

Naším hlavným cieľom je, aby ste sa pri jazdách nedostali do akýchkoľvek problémov a aby ste mali všetky informácie vždy k dispozícii, a preto sme Vaše dotazy eskalovali priamo na najvyššie vedenie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky so žiadosťou o uvedene transparentných informácií na webovej stránke tak, aby už z Vašej strany nedochádzalo k žiadnym pochybnostiam.

Priamo na stránke finančnej správy sa tak objavil dokument, ktorý uvádza, že všetci vodiči na Slovensku používajúci digitálne platformy (ako je uvedené v dokumente, napr. UBER, HOPIN, BOLT) musia evidovať tržby do systému finančnej správy, a to za použitia virtuálnej registračnej pokladnice, VRP (odporúčame) alebo online registračnej pokladnice, ORP. A to i napriek tomu, že cez niektoré zo spomenutých platforiem nie je možné platiť v hotovosti. Pokiaľ totiž cestujúci jazdu uhradí kartou zadanou v aplikácii, jedná sa podľa finančnej správy o elektronický platobný prostriedok, ktorý nahrádza hotovosť, a skutočnosť, že Vy peniaze obdržíte následne na bankový účet súhrnne, žiaľ, nehrá žiadnu rolu.

Všetky jazdy cez digitálnu platformu na území Slovenskej republiky tak musíte podľa zákona evidovať do VRP alebo ORP. 

Toto rozhodnutie nie je rozhodnutím spoločnosti Bolt. Je to nariadenie vydané Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Zodpovednosť za evidenciu platieb je na strane partnerských vodičov a my, samozrejme, odporúčame riadiť sa vydanou metodikou, ktorú posielame nižšie. Kontrolovať evidenciu platieb nemôžeme a nebudeme suplovať zodpovedné orgány, ale ako vždy prosíme o dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky, aby ste sa zbytočne nedostali do problémov.

Stanovisko Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky je teraz dostupné na tomto odkaze.

Krátke zhrnutie:

Prepravu osôb poskytujú taxikári, ktorí pracujú prostredníctvom aplikácie, ktorú im poskytujú spoločnosti (napr. UBER, HOPIN, BOLT). Na základe licencie na TAXI poskytujú taxi služby a prijímajú tržby elektronickými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (platba kartou zaevidovanou v aplikácii) na predajnom mieste, čím spĺňajú požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 289/2008 Z. z..

Z uvedeného dôvodu taxikári musia používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu).

To znamená, že pri využívaní akejkoľvek digitálnej platformy (aplikácie) musíte evidovať tržby do systému finančnej správy i napriek tomu, že neprijímate platby v hotovosti.

Odporúčanie zo strany Bolt

Na evidovanie tržieb pri jazdách cez aplikácie odporúčame používať zdarma dostupnú VRP, ktorá evidenciu zjednodušuje. Máme potvrdené, že pri používaní VRP s aplikáciou Bolt spĺňate pravidlá tak, aby ste nemuseli cestujúcim vydávať alebo posielať pokladničný doklad. VRP je k dispozícii úplne bezplatne.

Ako na VRP?

Všetky informácie o VRP (ako ju používať, atď) nájdete na stránke finančnej správy na tomto odkaze. Pripravujeme i manuál vhodný pre partnerských vodičov Bolt, aby sme Vám všetko zjednodušili a zo stránky vyňali tie pre Vás najdôležitejšie informácie.

Cestujúcim chodia v mojom mene faktúry a teraz by som mal zadávať cenu i do systému finančnej správy. Nebude dochádzať k dvojitému zdaneniu? Neviem vopred číslo faktúry, ktoré by som mal do VRP zadať.

Ničoho takého sa obávať nemusíte – zdaňovať dvakrát, samozrejme, nebude potrebné.

Podľa vyjadrenia Ministerstva sa nemusíte obávať ani toho, že budete zdaňovať viac, než bolo zvykom. Podľa vyjadrenia nižšie stačí všetko, čo sa týka daní, riešiť ako doposiaľ pomocou faktúr, ktoré máte od Boltu k dispozícii. Do VRP (alebo ORP) budete evidovať tržby, čo má slúžiť ako kontrolný nástroj finančnej správy.

Pokiaľ ide o daň z príjmov, taxikár si bude priznávať v daňovom priznaní len skutočnú výšku príjmov, ktorú dostane vyplatenú od Boltu, čo budú musieť taxikári preukázať vystavenými faktúrami. Zaevidovanie sumy do VRP nie je len na účely informovania finančnej správy, ale slúži aj ako kontrolný nástroj finančnej správy.

zistili sme pre Vás ďalšie informácie ohľadom evidovania tržieb do virtuálnej alebo online registračnej pokladnice. Ministerstvo financií Slovenskej republiky upravilo svoje vyjadrenie ohľadom ideálneho postupu pri evidencii platieb. 

Posledné informácie, ktoré sme v súvislosti s evidenciou obdržali dňa 17. januára, sú nasledujúce: 

V prípade, že nie ste platcom DPH, máte na výber z dvoch možností 

  1. Zadať platbu cestujúceho ako úhradu faktúry (ktorej číslo v čase evidencie, samozrejme, nepoznáte) s číslom faktúry “000000”
  2. Zadať platbu ako nový pokladničný doklad so sadzbou DPH 0 

V prípade, že ste platcom DPH, mali by ste podľa vyjadrenia Ministerstva financií dodržiavať tento postup: 

  1. Zadať platbu cestujúceho ako úhradu faktúry (ktorej číslo v čase evidencie, samozrejme, nepoznáte) s číslom faktúry “000000”

Ministerstvo financií ďalej uvádza:
Ak si taxikár vyberie z možností VRP „úhrada faktúry“ tak VRP je systémovo nastavená tak, že žiadna sadzba dane sa už nevyberá ani nezadáva, zadá sa len celková suma, ktorá bola zaplatená, napr. suma „20“ eur. DPH je rozpísaná na faktúre, ktorú BOLT zasiela elektronicky. Týmto je zabezpečené, aby nedošlo k duplicite DPH.

Rovnaký postup sa bude uplatňovať aj pri použití ORP, ak takáto pokladnica nedisponuje osobitnou funkcionalitou na zabezpečenie postupu podľa § 8 ods. 11  zákona č. 289/2008 Z. z. v zn. n. p.

Viac info ZDE

Musím cestujúcemu tlačiť alebo posielať doklad z VRP/ORP?

V prípade jázd prostredníctvom aplikácie Bolt nemusíte. Máme potvrdené priamo od vedenia Finančného riaditeľstva, že to nie je nutné, viď priložený text:

Vodič vozidla taxislužby, ktorý vykonáva dopravu cez sprostredkovateľa – prevádzkovateľa dispečingu Bolt na základe vopred stanovenej ceny a využíva VRP/ORP, je povinný bezodkladne po obdržaní platby v hotovosti alebo elektronickou formou zaevidovať celkovú sumu platenej ceny cestovného do aplikácie VRP/ORP. Taktiež, tento vodič taxislužby pri použití VRP/ORP nie je povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad vzhľadom na to, že spoločnosť Bolt ako prevádzkovateľ dispečingu priamo v digitálnej platforme zobrazuje a zasiela elektronicky danému používateľovi (cestujúcemu) potvrdenie o zaplatenom cestovnom.

Je nutné do systému zadávať cenu jazdy v hrubom alebo po odpočítaní poplatku Bolt?

Do aplikácie by sa mala podľa rozhodnutia finančnej správy evidovať celková cena jazdy (tá, ktorú platí cestujúci). Do VRP evidujete tržby, ktoré následne pre účely zdanenia ponížite o daňovo uznateľné náklady (PHM, poplatok za aplikáciu Bolt atď.). Z výslednej čiastky následne zaplatíte daň. Nemusíte sa teda obávať, že zaplatíte daň z peňazí, ktoré odvediete Boltu. Evidencia tržieb slúži finančnej správe ku kontrole, či daňový subjekt uvádza v daňovom priznaní údaje zhodné s tržbami vo VRP.

Musím to vypisovať po zmene alebo po každej jazde?

Cenu za jazdu je podľa rozhodnutia finančnej správy nutné evidovať po každej jazde.

Ako mam zaevidovat bonusy?

Momentálne zisťujeme, či je nutné bonusy evidovať. Podľa nášho názoru nie je nutné bonusy evidovať, túto informáciu však overujeme. Doporučujeme sa obrátiť prípadne priamo na finančnú správu.

Plánujete integráciu Bolt aplikácie do VRP, aby sa všetko dialo automaticky?

Často sa nás pýtate, prečo nespolupracujeme s finančnou správou na riešení, ktoré by všetko za vodičov robilo automaticky bez zbytočnej námahy. Na takomto riešení sme sa, samozrejme, snažili dohodnúť a bolo to jednou z našich priorít. Žiaľ, finančná správa žiadnu implementáciu cudzieho softvéru do VRP a naopak nedovolí, takže takýto variant možný nie je a i napriek všetkým našim argumentom bol náš návrh zo strany finančnej správy, nanešťastie, zamietnutý.

sign up as bolt driver

Zdieľať

Najnovšie príspevky