Regulamentul oficial al competiției „10 pentru 500”, organizată de Bolt

October 01, 2020

Share
 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

  1.1 Concursul „10 pentru 500” („Concursul”) este organizat de:

 • Bolt Technology OÜ, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Estonia, avand sediul in Vana-Lounta tn 15, 10134, Judet Harju, Talinn, Republica Estonia, inregistrata la Registrul Comertului din Estonia sub nr. 12417834 (in continuare „Organizatorul 1” sau „Bolt”), in calitate de operator al platformei digitale de intermediere a transportului alternativ de persoane Bolt ( „Platforma Bolt”),

in parteneriat cu

 • BOLT SERVICES RO SRL, o persoana juridica organizata si functionand potrivit legilor din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN01, etaj 8, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3749/2017, avand cod unic de inregistrare 37246510 („Bolt Romania”),

denumite impreuna in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Regulamentul oficial al Concursului („Regulamentul”) va fi disponibil gratuit in vederea consultarii de catre persoanele inregistrate drept conducatori auto pe Platforma Bolt („Utilizatorii Platformei”) la adresa www.bolt.eu/ro

2.2. Concursul se va desfasura incepand cu data de 02.10.2020, ora 00:00 („Data de Inceput”) si va inceta la data de 15.10.2020, ora 23:59 („Data de Sfarsit”).

2.3. Organizatorul va avea dreptul sa prelungeasca perioada Concursului pe parcursul desfasurarii acestuia, prin act aditional la prezentul Regulament, cu conditia de a informa Utilizatorii Platformei asupra acestui aspect prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior, precum si la adresa www.bolt.eu/ro, in mod gratuit.

2.4. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor prezentulului Regulament. Nerespectarea prevederilor Regulamentului se sanctioneaza cu descalificarea acestora din Concurs si/sau cu retragerea premiului acordat.

3. ELIGIBILITATE

3.1. Pot participa la Concurs doar acele persoane fizice care indeplinesc in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sunt inregistrati drept conducatori auto pe Platforma Bolt si respecta conditiile de utilizare a acesteia;
 • indeplinesc conditiile impuse conducatorilor auto de art. 23 din O.U.G. nr. 49/2019, astfel cum a fost modificata de Legea 204/2019;
 • sunt rezidenti/domiciliati pe teritoriul Romaniei;
 • accesul acestora la Platforma Bolt nu a fost restrictionat sau interzis din cauza nerespectarii prevederilor legislatiei aplicabile transportului alternativ de persoane sau a altor reglementari din Romania;
 • desfasoara activitati de transport alternativ pe teritoriul Romaniei in orasele/localitatile in care Platforma Bolt este disponibila, respectiv in Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca.

3.2. Nu pot participa la Concurs:

 • administratorii, reprezentantii si/sau angajatii Bolt Ro si/sau Bolt sau ai oricarei societati care face parte din grupul Bolt;
 • administratorii, reprezentantii si/sau angajatii oricarei societati care se afla in relatie contractuala cu Bolt Ro si/sau Bolt care pot influenta in mod direct sau indirect Concursul. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta interdictie nu li se aplica persoanelor ce indeplinesc conditia prevazuta la art. 3.1 lit. a);
 • sotul/sotia sau rudele pana la gradul II inclusiv ale celor enumerati la literele a. si b. de mai sus.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate de catre fiecare participant in parte, fiind indreptatit sa solicite dovezi in acest sens la datele de contact furnizate in Platforma Bolt (e.g. prin sms, e-mail, telefon etc.). In cazul in care participantul nu furnizeaza dovezile solicitate, sau daca din acestea reiese ca participantul nu indeplineste conditiile, acesta din urma va fi descalificat in mod automat.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant care are o conduita contrara principiilor care stau la baza acestui Concurs.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Utilizatorii Platformei vor fi informati cu privire la desfasurarea Concursului si adresa la care pot gasi Regulamentul prin intermediul Platformei Bolt.

4.2. Utilizatorii Platformei (in continuare in mod individual „Participantul” si in mod colectiv „Participantii”) care efectueaza cel putin 75 de curse si au o rata de acceptare de 90% intr-o saptamana sunt inscrisi automat si in mod gratuit in Concurs si participa la tragerea la sorti. Termenii sunt valabili pentru fiecare saptamana de concurs pentru toti participantii. 

4.3. Câștigătorii sunt extrasi in termen de 2 zile la finalul fiecarei saptamani de concurs prin intermediul platformei random.org. In sensul prezentului Regulament, saptamana va incepe vineri, la ora 00:00, si va inceta joi, la ora 23:59. Fiecare participant poate castiga o singura data un premiu.

4.4. Inscrierea Participantilor se face pe baza numarului unic de identificare, atribuit acestora la momentul inregistrarii in Platforma Bolt. Numarul unic de identificare nu va suferi modificari pe parcursul derularii Concursului.

4.5. Utilizatorul Platformei/Participantul care nu doreste sa participe poate, prin notificare scrisa adresata Organizatorului la adresa de e-mail bucharest@bolt.eu, sa renunte la participarea sa la Concurs, pe toata perioada de desfasurare a acestuia. In lipsa acestei notificari din partea Utilizatorul Platformei/Participantului, se considera ca acesta a acceptat tacit prezentul Regulament.

4.7. Tragerile la sorti vor fi inregistrate si, pentru transparenta, vor fi puse la dispozitie oricarui Participant care trimite Organizatorului o solicitare scrisa in acest sens, la adresa de e-mail bucharest@bolt.eu.

5. PREMIILE

5.1. Premiile vor fi oferite de catre Organizatorul 2: 20 de premii a cate 500 de euro fiecare.

5.2. Organizatorul va efectua trageri la sorti in termen de 2 zile la finalul fiecarei saptamani de concurs. Acesta va extrage numere unice de identificare, care vor fi desemnate castigatoare pentru fiecare dintre premiile prevazute la art. 5.1, si 10 numere unice de identificare ca rezerve.

5.3. Ulterior tragerii la sorti, Organizatorul va proceda la identificarea castigatorilor pe baza numerelor unice de identificare extrase si va verifica daca acestia indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate la art. 3.1 si 3.2 din Regulament.

5.4. In cazul in care conditiile de eligibilitate nu sunt indeplinite de catre castigatori, procedura de la art. 5.3 va fi reluata pentru rezerve, in ordinea extragerii acestora. Procesul va continua pana la validarea unui castigator.

5.5. Participantii validati si declarati castigatori vor fi anuntati de rezultatul extragerii la datele de contact furnizate in Platforma Bolt (e.g. prin sms, e-mail, mesaj in aplicatie etc.) in maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea tragerii la sorti, fiindu-le furnizate totodata detalii despre conditiile necesare pentru acordarea si inmanarea premiilor conform prezentului Regulament.

5.6. In cazul in care Organizatorul nu va putea intra in contact cu Participantii validati si declarati castigatori in termenul prevazut mai sus, acestia din urma vor fi declarati necastigatori si se va relua procedura prevazuta la art. 5.3 pentru rezerve in ordinea extragerii acestora.

5.7. La data virarii premiilor constand in sume de bani, Organizatorul va fi eliberat de orice obligatie pe care o are fata de castigatori si care ar rezulta din prezentul Regulament. Premiile vor fi virate in contul castigatorilor, in saptamana urmatoare tragerii la sorti, la cursul valutar din ziua transferului.

5.8. Este exclusa orice forma de raspundere a Organizatorului decurgand din acordarea si inmanarea premiului reprezentantilor castigatorului care fac dovada calitatii lor, precum si din neacordarea, neinmanarea premiului reprezentantului care nu poate face dovada calitatii sale.

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantilor se va desfasura in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, in special Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 („GDPR”) si Politica de Confidentialitate pentru Soferi a Bolt („Politica de confidentialitate”), accesibila tuturor Participantilor la adresa https://bolt.eu/ro/legal/ro/privacy-for-drivers.

6.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Bolt Ro se rezuma la etapa acordarii premiilor in cadrul Concursului. Prelucrarea va fi limitata strict la datele ce sunt necesare validarii acestei etape, urmand ca Bolt Ro sa aiba un acces limitat si segregat la Platforma Bolt pentru acest scop.

6.3. Temeiul prelucrarii este reprezentat de obligatiile legale ale Organizatorului in ceea ce priveste acordarea premiilor.

6.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice inscrise in Concurs potrivit Regulamentului, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile prevazute la art. 3.1 si 3.2 din prezentul Regulament.

6.5. In scopul acordarii premiilor, Bolt Ro va avea acces la datele cu caracter personal prelucrate de catre Bolt prin intermediul Politicii de Confidentialitate, i.e. nume, adresa de e-mail, cod numeric personal, numarul de telefon, cont bancar.

6.6. In ceea ce priveste transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Bolt Ro in cadrul si scopul Concursului nu vor fi transferate catre vreun partener contractual al Bolt Ro, al Bolt sau catre alte entitati terte ori in afara Uniunii Europene.

6.7. Durata activitatilor de prelucrare va fi reprezentata de perioada necesara conformarii cu cerintele legale referitoare la acordarea premiilor Participantilor declarati castigatori, dupa identificarea acestora pe baza numarului unic de identificare. Dupa indeplinirea scopurilor prelucrarii, Organizatorul va proceda la stergerea si distrugerea datelor cu caracter personal colectate in scopul Concursului, cu exceptia obligatiilor legale de pastrare a acestor date.

6.8. Drepturile Participantilor, in contextul activitatilor de prelucrare efectuate de catre Organizator, sunt cele prevazute in GDPR si in Politica de Confidentialitate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la opozitie, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP.

6.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnata cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, precum si a oricaror alte informatii privind activitatile de prelucare pe care le efectueaza Organizatorul in contextul Concursului, va putea fi contactata la adresa de email: bucharest@bolt.eu.

7. RASPUNDERE

7.1. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eveniment care determina, independent de vointa sa, imposibilitatea participarii la Concurs a unui Participant.

7.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in cazul unor tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sau credibilitatea Organizatorului sau derularea Concursului.

7.3. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta acordarii Premiului, alegerea Participantului castigator, descalificarea unui Participant care nu respecta regulile impuse prin Regulament.

7.4. Participantul este responsabil in intregime pentru respectarea tuturor conditiilor din Regulament.

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. In masura impusa de dispozitiile Legii nr. 227/2015, Organizatorul va calcula, retine si transfera la bugetul de stat impozitul pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii. Orice alte obligatii de orice alta natura in legatura cu premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana.

9.2. Eventualele dispute aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

10. INTRERUPEREA CONCURSULUI

10.1. Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora, dar nu inainte de a anunta Participantii. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament sau care implica riscuri cu privire la integritatea Concursului sau securitatea datelor transmise prin Platforma Bolt.

11. DIVERSE

11.1. Titlurile capitolelor sunt puse pentru o mai usoara referinta si nu afecteaza in niciun fel interpretarea Regulamentului.

11.2. Termenii utilizati in prezentul Regulament au intelesurile conferite in definirea acestora. In contextul definirii termenilor, masculinul include si genul feminin si viceversa, singularul include si pluralul si viceversa.

11.3. In cazul in care vreuna dintre prevederile prezentului Regulament devine nula, invalida sau inaplicabila, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua sa ramana in vigoare si sa produca efecte juridice.

Share

Articole recente