Regulamin Promocji Kawa Wild Bean Cafe z aplikacją Bolt

November 19, 2020

Share

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji pod nazwą „Kawa Wild Bean Cafe z aplikacją BOLT” – „Promocja” jest BP EUROPA SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy działająca na terenie Polski poprzez BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 972-086-54-31 („Organizator”).

1.2. Promocja trwa od dnia 18.11.2020 r. do dnia 18.12.2020 r. („Okres trwania Promocji”).

1.3. Lista stacji paliw bp uczestniczących w promocji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Stacje paliw”).

2. Zasady prowadzenia promocji i wydania nagród

2.1. Uczestnikiem Promocji, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

  1. a) dokonała zakupu z oferty Wild Bean Cafe za kwotę minimum 7 zł
  2. b) posiada aplikację BOLT („Uczestnik”).

2.2. W ramach Promocji Uczestnik, po dokonaniu zakupu z oferty Wild Bean Cafe za minimum 7 zł może odebrać bez dodatkowych opłat średnią kawę regularną. Promocja nie obejmuje kaw z oferty sezonowej.

2.3. Aby otrzymać promocyjną kawę, należy przy kasie okazać sprzedawcy zainstalowaną aplikację BOLT.

2.4 W jednej transakcji można odebrać jedną kawę niezależnie od wartości zakupów.

2.4. Każdy Uczestnik ma prawo wielokrotnego udziału w Promocji. Uczestnik nie może domagać się zamiany kawy na jakikolwiek inny towar lub usługę, ani wypłaty równowartości w pieniądzach.

3. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

3.1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

3.2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

3.3. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych Organizatora oraz w siedzibie Organizatora w Okresie trwania Promocji

3.4. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika składającego reklamację, jak również opis podstaw reklamacji można składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora.

Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator. Kontakt do Administratora: tel. (12) 619 12 00, e-mail: dane@bp.com.

4.2. Organizator będzie gromadził dane osobowe jedynie w przypadku zgłoszenia przez uczestnika reklamacji. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest rozpatrzenie reklamacji związanych z prowadzoną Akcja promocyjną.

4.3. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4.4. Dane zgromadzone w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie rozpatrywania reklamacji Klientów.

4.5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny na rozpatrzenie reklamacji a po jego upływie maksymalnie przez okres 5-ciu lat w celach archiwalnych

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stacjach BP oraz na stronie www.bp.pl.

5.2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji

RUBIN BP 03-199 Warszawa Modlińska 29 Polska
OPAL BP 02-124 Warszawa Grójecka 125A Polska
JELONKI BP 01-377 Warszawa Połczyńska 33A Polska
PESTKA BP 03-199 Warszawa Modlińska 54 Polska
CONRAD BP 01-840 Warszawa Aleja Władysława Reymonta 1 Polska
REDUTA BP 02-305 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144C Polska
WILGA BP 02-180 Warszawa Aleja Krakowska / Malownicza Polska
BELLAVISTA BP 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 97 Polska
WESOŁA BP 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 50 Polska
JANTAR BP 02-486 Warszawa Aleje Jerozolimskie 202A Polska
RADOŚĆ BP 04-760 Warszawa Patriotów 317 Polska
SFINKS BP 02-801 Warszawa Puławska 417 Polska
BEMOWO BP 01-355 Warszawa Powstańców Śląskich 122 Polska
PLANETA BP 03-994 Warszawa Wał Miedzeszyński 670 Polska
DOLINA BP 04-125 Warszawa Gen. Augusta Emila Fieldorfa 41A Polska
KAMELEON BP 02-324 Warszawa Ppłk. M. Grzymały-Sokołowskiego 4 Polska
OKĘCIE BP 02-210 Warszawa Aleja Krakowska 208 Polska
TARCHOMIN BP 03-122 Warszawa Modlińska 195 Polska
GROCHÓW BP 04-139 Warszawa Grochowska 149/151 Polska
WOLA BP 01-456 Warszawa Górczewska 159 Polska
KOGUT BP 02-777 Warszawa Jana Rosoła 68 Polska
SŁOWIK BP 03-226 Warszawa Toruńska 105 Polska
MOKOTÓW BP 02-758 Warszawa Aleja Gen. Władysława Sikorskiego Polska
MARYMONT BP 01-783 Warszawa Aleja Armii Krajowej Róg Żelazowskiej Polska
TARGÓWEK BP 03-643 Warszawa Radzymińska 295 Polska
PRAGA BP 03-412 Warszawa Aleja Solidarności 13 Polska
ŻERAŃ BP 03-044 Warszawa Płochocińska 93 Polska

 

Share

Ostatnio dodane posty