REGULAMIN AKCJI DOFINANSOWANIE PRZEJAZDÓW

November 18, 2020

Benefits of e-scooters

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji: „Dofinansowanie Przejazdów” (dalej „Akcja”) jest Bolt Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Jana Pawła 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000733215, REGON: 380639130, NIP: 5252755060, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Organizator”).

1.2. Fundatorem Akcji jest BP EUROPA SE działająca na terenie Polski poprzez BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 1, 31- 358 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345546, NIP 9720865431 (dalej „Fundator”).

1.2. W ramach Akcji Fundator będzie pokrywał koszt każdej pierwszej minuty każdego z kolejnych 40 000 przejazdów (licząc od momentu rozpoczęcia Akcji) wykonanych przy użyciu hulajnogi elektrycznej Bolt („Hulajnogi”) przez Uczestnika.

1.3. Akcja trwa od dnia 19 listopada 2020 r. od godziny 00:01 do wyczerpania puli 40 000 przejazdów.

1.4. Akcja organizowana jest na terenie Warszawy.

2. Warunki udziału w Akcji

2.1. W Akcji mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które zgodnie z regulaminem użytkowania Hulajnóg dostępnym pod adresem: www.bolt.eu/en/legal/pl/terms-for-e-vehicles są uprawnione do korzystania z Hulajnóg (dalej: „Uczestnicy”).

2.2. Uczestnik, aby wziąć udział w Akcji, w chwili przystąpienia do Akcji musi mieć ukończony osiemnasty rok życia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także musi posiadać aktywne konto w aplikacji Bolt dla Hulajnóg („Konto”).

2.3. W Akcji może wziąć udział Uczestnik, który w określonym Regulaminem terminie dokona przejazdu Hulajnogą na terenie Warszawy. Każda pierwsza minuta przejazdu Użytkownika w ramach Akcji będzie bezpłatna dla Użytkownika, tj. opłata za używanie Hulajnogi będzie naliczana od drugiej minuty przejazdu.

2.4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

2.5. Przystąpienie do Akcji, poprzez dokonanie w jej ramach przejazdu Hulajnogą, jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości oraz potwierdzeniem, że Uczestnik spełnia wszystkie warunki Regulaminu.

2.6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu, Organizator dezaktywuje Konto Uczestnika, co oznacza, że Uczestnik nie może dalej korzystać z Hulajnóg w ramach Akcji.

3. Dane osobowe

3.1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w ramach Akcji są przetwarzane na zasadach dotyczących przetwarzania danych udostępnianych Użytkownikowi przy zakładaniu Konta.

4. Odpowiedzialność

4.1. Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem z Hulajnóg przez Uczestników. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Organizatora znajdują się na stronie www: www.bolt.eu/en/legal/pl/terms-for-e-vehicles. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad korzystania z Hulajnóg.

4.2. Z tytułu uczestnictwa w Akcji nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestnika wydatków.

4.3. Organizator oraz Fundator zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie lub przerwanie Akcji wynikające ze zdarzenia siły wyższej, tj. zdarzenia nagłego zewnętrznego mającego charakter nadzwyczajny, któremu, pomimo wysiłku Organizatora lub Fundatora, nie można zapobiec, które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia przeprowadzenie Akcji.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane mailowo, na adres Organizatora: marketing.poland@bolt.eu z dopiskiem „Dofinansowanie przejazdów” w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Jako dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

5.3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5.5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą elektroniczną.

5.6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Informacje na temat Akcji oraz Regulamin dostępne są do wglądu oraz na stronie internetowej Organizatora www.blog.bolt.eu/pl/.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie na dowolnym etapie trwania Akcji, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą wpływać na prawa Uczestników nabyte przed zmianą Regulaminu.

6.3. Organizatorowi i Fundatorowi przysługuje prawo do zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Akcji.

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

6.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji.

Ostatnio dodane posty