Shrnutí postupu u žádostí o kompenzační bonus

January 20, 2021

Share

V návaznosti na schválení možnosti žádat o kompenzační bonus pro řidiče taxislužby bychom s vámi rádi sdíleli bližší informace o postupu, jak o tento bonus žádat, které nám poslalo Ministerstvo financí České republiky. O kompenzační bonus doporučujeme zažádat co nejdříve, abyste splnili zákonnou lhůtu pro podání žádosti tedy do 22.1.2020. Na kompenzační bonus mají nárok jen OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o. Pro vlastníky firem (flotilové partnery) a zaměstnance (řidiče jezdící pod flotilou) platí jiná pravidla. V tomto případě se prosím pro více informací obraťte na své účetní a nebo svého zaměstnavatele. Pokud vám něco nebude jasné, doporučujeme se s dotazy obrátit na finanční správu.

Níže si můžete přečíst celý postup, který nám zaslalo Ministerstvo financí České republiky:

Stručné shrnutí možného procesního postupu při (znovu)podávání žádostí o kompenzační bonus z důvodu změny výkladu obsahu vládních opatření

Základním předpokladem pro vznik nároku na kompenzační bonus (dále též „KB“) je existence opatření orgánu státní správy, které bezprostředně omezuje či zakazuje výkon příslušné podnikatelské činnosti. V případě provozu taxislužby takové omezení podle dosavadního výkladu Ministerstva zdravotnictví nebylo vydáno.

Na jednání vlády dne 18. ledna 2021 došlo k vydání usnesení, které s účinkem od 19. ledna 2021 výslovně potvrzuje, že provozování vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy není pro futuro  bezprostředně omezeno či zakázáno. Dle dostupných informací současně došlo ze strany gestora tohoto opatření (Ministerstvo zdravotnictví) a gestora živnostenského zákona, kde je pojem provozovna vymezen (Ministerstvo průmyslu a obchodu), ke zpětné změně doposud zastávaného výkladu a konstataci, že zmíněný provoz je nutné od počátku považovat za službu poskytovanou prostřednictvím provozovny. Dosavadní vládní omezení týkající se poskytování služeb v provozovnách je tak nutné zpětně vztáhnout i na provozování vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy.

Po dobu vymezenou v příslušných opatření orgánu státní správy, které obsahovaly bezprostřední omezení nebo zákaz, se tato skutečnost projeví zpětně i při posouzení vzniku nároku na kompenzační bonus. To neznamená, že nárok vznikne žadatelům za všechny dny bonusového období, ale pouze za ty dny, kdy byl tento typ opatření účinný. Jde tedy o období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. Samozřejmě musí být splněny další obecné požadavky zákona.

Osoby, kterých se výše zmíněná změna výkladu obsahu vládního opatření týká, lze z procesního hlediska rozdělit do dvou skupin:

1) Osoby, u nichž bude změna zohledněna v rámci běžícího řízení

  • ten, kdo o KB dříve požádal a žádost dosud nebyla vyřízena
  • ten, kdo o KB dříve požádal a řízení bylo zastaveno, proti čemuž se odvolal (dosud běží odvolací řízení)

Tyto osoby nemusí nic dělat, změna výkladu se zohlední se v rámci běžícího řízení zohlední se v rámci běžícího řízení. Případné nesoulady týkající se doby, za kterou je KB nárokován budou dořešeny v rámci dialogu mezi danou osobou a správcem kompenzačního bonusu (finančním úřadem).

2) Osoby, které mají možnost podat novou žádost

  • ten, kdo o KB dosud nepožádal
  • ten, kdo o KB dříve požádal, ale vzal žádost zpět
  • ten, kdo o KB dříve požádal a řízení bylo pravomocně zastaveno (neodvolal se, nebo odvolací řízení již bylo ukončeno)

Tyto osoby mají možnost podat novou žádost za příslušné dny bonusového období (viz výše), kdy na ně podle změny výkladu dopadalo příslušné opatření orgánu státní správy. Pro vyplnění a vytvoření žádosti je možné využít aplikaci dostupnou na adrese: https://ouc.financnisprava.cz/kbv/.

Vzhledem k tomu, že nové žádosti směrované na první bonusové období se ocitají již vně prekluzivní lhůty pro podání žádosti, která skončila 5. ledna 2021, je nutné podat žádost o navrácení lhůty v předešlý stav (viz § 37 daňového řádu). 

Tato žádost je standardně zpoplatněna příslušným správním poplatkem, ale tento bude s ohledem na tuto specifickou situaci plošně prominut ze strany ministryně financí (poplatek tedy není nutné hradit).

Nejjednodušší je žádost o navrácení v předešlý stav podat přímo se žádostí o kompenzační bonus za první bonusové období. Postačí uvést např. následující formulaci: „Žádám o navrácení lhůty pro podání žádosti, která uplynula dne 5. ledna 2021, v předešlý stav z důvodu změny výkladu obsahu opatření orgánu státní správy“. Vzor žádosti s uvedenou formulací je obsažen v zde.

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav lze podat v listinné podobě, ústně do protokolu, nebo elektronicky. S přihlédnutím k mimořádným opatřením lze doporučit elektronickou formu podání (datová schránka; aplikace EPO dostupná na http://www.daneelektronicky.cz; e-mailová schránka podatelny, pokud je e-mail opatřen uznávaným elektronickým podpisem). S ohledem na zásadu vstřícnosti a procesní ekonomie budou akceptovány i žádosti podané formou e-mailů autorizovaných prostřednictvím elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, což je zákonem stanovený zvláštní způsob pro podání žádosti o kompenzační bonus (možné způsoby podání obou žádostí tedy budou stejné). K elektronické formě podání blíže Metodický pokyn k elektronickému podání při správě daní dostupný na adrese: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/79195_20_MP_k_elektronickemu_podani.PDF.

Požádat o navrácení lhůty v předešlý stav je možné pouze ve lhůtě 15 dní ode dne, kdy pominul důvod zmeškání lhůty, což je den, kdy došlo k autoritativní změně výkladu obsahu opatření orgánu státní správy, tj. 18. ledna 2021. Lze tedy doporučit s podáním obou žádostí neotálet, protože tato lhůta nenávratně uplyne 2. února 2021.

Současně je třeba upozornit na skutečnost, že lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období končí 22. ledna 2021 (zde se již žádost o navrácení lhůty v předešlý stav nepodává).

Zde najdete aktualizované informace týkající se uplatňování kompenzačního bonusu na stránkách Finanční správy. S žádostí o kompenzační bonus neotálejte a zažádejte si o něho do 22.1.2021.

sign up as bolt driver

Share

Poslední příspěvky